Huisregelement

• In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van de huisregels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd
• In ons bedrijf hangen op diverse plaatsen brandinstructies. Raak bij brand niet in paniek en waarschuw de directie. Volg de nooduitgang bordjes.
• Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
• Wanneer U ons bedrijf bezoekt, dan bent U verplicht een consumptie te gebruiken.
• Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadiging van onze eigendommen bent U aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
• Gevonden voorwerpen dient u bij de directie in te leveren.
• Glazen mogen niet mee naar buiten worden genomen en zijn ook niet toegestaan op de dansvloer.
• Het is verboden om in en om ons bedrijf goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
• Wanneer U klachten heeft van welke aard ook, kunt u deze bij de directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke hiervan, vervalt uw klachtrecht.
• Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. Shorts en sportschoenen zijn niet toegestaan.
• Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
• Het gebruiken of het bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
• Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang van ons bedrijf te ontzeggen.
• Bij de directie is een verbandtrommel aanwezig en eerste hulp kan worden verleend.
• Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
• Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle (fouilleren). Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
• Geluidsniveau. In ons bedrijf wordt meer dan 85DB(a) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in ons bedrijf geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico.

De directie